Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

Revizyon tarihi: 23.05.2020

İşbu doküman, “üyelik ve kullanım şartları” ana dokümanının ayrılmaz bir parçasıdır.

 1. KEOPPs, Kullanıcı/Üye nin Site’de sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasını sağlar. KEOPPs, bu kapsamda Kullanıcı’nın sağladığı kişisel verileri işbu dokümanda yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, işbu Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır.
 2. Kullanıcı/Üye tarafından Site de beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Site ile sağlanan hizmetlerin devamlılığı için gereken uygulamaların yürütülmesi, Kullanıcı/Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Kullanıcı/Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla KEOPPs ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ‘na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır.
 3. KEOPPs Site’sini ve mobil uygulamayı ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) takip edilmekte, kayıt altına alınmakta, ziyaretçi hareket ve tercihleri analiz edilerek yorumlanmaktadır. Bu veriler, https://www.keopps.com/gizlilik-ve-kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi sayfasındaki Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası öngörülen koşullar dahilinde, daha iyi hizmet verebilmek, internet sitesinin ve mobil uygulamanın kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda 3. Şahıs firmalarla paylaşılabilir.
 4. KEOPPs, söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alır. Kullanıcı/Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.
  İşlenen kişisel verileriniz, bu veriler üzerindeki haklarınız ve kullanım yöntemleri konusunda detaylı bilgi için, bu dokümanın devamındaki, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz.
 5. Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

KEOPPs Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Bu politika, KEOPPs’un Site kullanıcı/Üye lerinin kişisel verilerini işlediği gerçek kişiler tarafından bilinmesi gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilkelerinin neler olduğunu açıklamaktadır.

 1. Tanımlar

Bu politika kapsamında;

KEOPPs: www.keopps.com sitesini yöneten Mavişehir Emlak ‘ı,

İlgili kişi/gerçek kişi: Kişisel veri sahibi Kullanıcı/Üye’yi,

Müşteri: Site kullanıc/Üye si emlakçıların portföylerinde bulunan 3. Şahıs müşterileri,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Site: www.keopps.com adresinden ulaşılan web sitesini,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,

6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, ifade eder.

 1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

1.Site Kullanıcı/Üye’lerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Site kullanıcıları/Üye’lerin kullanıcı ad, soyadı, e-maili, telefon numaraları ile profilim sayfasında bulunan sosyal medya hesap bilgileri ile kullanıcı hareketleri işlenmektedir.
Kullanıcılar/Üyeler paylaştıkları bu kişisel verileri tamamen kendi iradeleri ile paylaştıklarını, bu verileri sadece Site hizmetlerinden faydalanabilmeleri ve Site hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla verdiklerini bilir kabul ederler.
Site kullanıcılara/Üyelerine ait trafik bilgileri 5651 Sayılı Kanun uyarınca işlenmektedir.

 1. Kullanıcıların/Üye’lerin Site hizmetleri dahilinde (müşteri yönetimi modülü gibi) Site’ye girdikleri her türlü ilan, 3. Şahıs müşterilerine ait isim, soyadı, telefon numarası, adres , tc no gibi kişisel bilgiler, KEOPPs tarafından güvenli ve sadece veriyi sağlayan, çevrimiçi yetkili kişilerin kullanımına sunulmak üzere saklar. Bu verilerin ait olduğu Kullanıcı/ Üye, Site ye girmek için kullandığı kullanıcı adı ve şifreyi saklamaktan ve 3. Şahısların eline geçmemesini sağlamaktan kendisi sorumludur.

3 Kurumsal Üyelere ilişkin işlenen kişisel veriler:

Kurumsal Üyeye ilişkin olarak ad, soyad, TC kimlik/Vergi kimlik numarası gibi kimlik bilgileri; banka bilgileri gibi finansal bilgiler; adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri, fotoğraf gibi görsel verileri, vekaletname/sirküler gibi belgelerde yer alan imza gibi özel nitelikli kişisel veriler;
Kurumsal üye çalışanına ilişkin olarak ad, soyad gibi kimlik bilgileri, adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri.

 1. Bireysel Üyelere ilişkin işlenen kişisel veriler:

Bireysel Üyeye ilişkin olarak ad, soyad, gibi kimlik bilgileri; banka bilgileri gibi e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri, il/ilçe/mahalleye ilişkin lokasyon verisi, çağrı merkezi görüşme kayıtları gibi işitsel veriler, fotoğraf gibi görsel verileri.

 1. Bireysel ve Kurumsal Üyelere ilişkin kişisel Veri İşleme Amacı

CRM aracılığı ile kurumsal üyelerin ve bireysel üyelerin takibi ve yönetimini sağlamak,
Üye davranışlarını toplayarak ihtiyaçları doğrultusunda üye ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler geliştirmek veya var olan ürün ve hizmetleri iyileştirmek. Kullanıcı/ Üye kullanım alışkanlıkları ve geri bildirimlerine göre yeni hizmet türleri geliştirilmesi kullanıma sunulması.

 1. Bireysel ve Kurumsal Üyelere ait Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

Tüm Üye’lerin üyelik görüşmeleri ve Site aracılığı ile toplanmakta ve işlenmektedir.

III. Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Aktarımı ve Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınızın Kullanılması

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, KEOPPs nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerin paylaşımı aşağıda yer alan durumlarda yapılmaktadır:

KEOPPs kişisel verileri yalnızca işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. KEOPPs çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel verileri mevzuat gereği saklamakta ve talep halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilmektedir.

Kullanıcı/Üye verileri ayrıca; üyenin/kullanıcının sistemde tanımlı elektronik ileti ile onayı olması şartı ile, portföy ortaklığı, işbirliği, ortak satış ve kira sözleşmesi yapılabilmesi talepleri doğrultusunda KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarılabilir.

KEOPPs işlediği kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı erişimi önlemek ve hukuka aykırı veri işlemeleri engellemek amacıyla asgari olarak aşağıdaki önlemleri almaktadır:

Web sitesi üzerinden kişisel verilerin alındığı tüm sayfalar SSL sertifikası ile korunmaktadır.
Ulusal/uluslararası çapta hizmet veren veri depolama şirketleri ile çalışılmaktadır.

İşbu Kişisel Verilerin korunması Politikasında belirtilen amaçlar ve kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kullanıcı/Üyeler, yukarıda sayılı haklarını kullanmak için sitemizde yer alan “Öneri ve Şikayet Formunu” ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak KEOPPs ile irtibata geçebilirler.

 1. Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişi grupları Site üzerinden paylaştıkları ve/veya bizzat kendilerinin verdikleri, kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri, Profilim sayfası aracılığı ile veya Öneri ve Şikayet formunu doldurarak tarafımıza ulaştırabilirsiniz.

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri paylaşımlarının önlenmesi amacıyla KEOPPs başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden kimlik doğrulaması yapılması amacıyla bilgi talep edilebilecektir. KEOPPs ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret ilgili kişiye yansıtabilecektir. İlgili kişi, bu form kapsamında iletmekte olduğu taleplere ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılmasından dolayı KEOPPs ‘un söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisi başvurudan doğan taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

 1. Kişisel Veri Saklama Süresi

Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel verilerin saklanması süresi 5651 sayılı Kanun uyarınca 2 yıldır.

 1. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md.7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md. 17 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

KEOPPs ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, periyodik imha için öngörülen 6 aylık süre zarfında; işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Rehber’de belirtilen anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak anonimleştirir ve bu şekilde verileri kullanmaya devam eder.

VII. Politikada Yapılabilecek Değişiklikler ve Güncellemeler

KEOPPs bu Politikada yasal düzenlemeler ve iş geliştirme stratejisi doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni Politika metni hakkında ilgili kişilere web sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Mavişehir Emlak
Cengiz Topel Cad. No:11
Karşıyaka/İzmir